Διανοητική Ιδιοκτησία (Δ.Ι.)

Συμβουλευτική σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ι.).

Ως πιστοποιημένος σύμβουλος διανοητικής ιδιοκτησίας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μπορώ να σας βοηθήσω στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας Στρατηγικής για την προστασία των δικαιωμάτων σας. Αυτή η υπηρεσία δεν σχετίζεται με νομικές συμβουλές ή δικαστικές διαδικασίες, αλλά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας Στρατηγικής και την ενσωμάτωσή της στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας σας, έτσι ώστε να προστατεύετε αποτελεσματικά την Διανοητική Ιδιοκτησία σας. Η υπηρεσία αξιοποιεί ένα συνδυασμό κλήσεων (βίντεο ή ήχητικών) και αναφορών προσαρμοζμένων στις περιστάσεις σας.